Fakulteto nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus universiteto Senato komisijos

2009 m. kovo 05 d.  nutarimu Nr. SK-2009-3-23 

VILNIAUS UNIVERSITETO

FIZIKOS FAKULTETO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas (toliau - Fakultetas) yra Vilniaus universiteto, Lietuvos Respublikos valstybinės aukštosios studijų ir mokslo įstaigos, kamieninis akademinis padalinys. Fakulteto adresas: Saulėtekio 9, III rūmai, LT-10222 Vilnius, Lietuva.

2. Fakulteto veikla grindžiama Vilniaus universiteto Statutu, Senato nutarimais, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, rektoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

3. Fakultetą sudaro katedros, institutai, centrai ir kiti akademiniai bei neakademiniai padaliniai, turintys šakinio padalinio statusą.

4. Fakultetas turi apskritąjį antspaudą su įrašu: „Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas“.

5. Fakultetas turi savo vėliavą, ženklą ir kitą atributiką.

6. Fakulteto organizacinę struktūrą tvirtina Vilniaus universiteto Senatas Fakulteto tarybos teikimu.

7. Fakultetas pagal savo kompetenciją tvarko studijų, mokslo, leidybos, ūkio, finansinius ir organizacinius reikalus.

8. Fakultetas gali bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo  institucijomis, užsienio mokslo, studijų, teisinėmis ir kitomis institucijomis mokslo, studijų ir kitais klausimais, sudaryti tarpfakultetines bendradarbiavimo sutartis, taip pat įstoti į susivienijimus, tarp jų ir į tarptautinius. Stojant į įvairius susivienijimus sutarčių dalykiniai, finansiniai, juridiniai ir kiti klausimai neturi prieštarauti LR įstatymams, VU statutui. Prieš pasirašant tokie susitarimai (sutartys) privalo būti suderinti su Vilniaus universiteto Teisės skyriumi ir, jei yra finansinių įsipareigojimų, su Finansų ir ekonomikos direkcija. 

 

II. FAKULTETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

9. Fakulteto tikslai grindžiami ir įgyvendindami šiais principais:

9.1.    visapusišku asmenybės ugdymu;

9.2.  studijų ir mokslo vienove, akademine laisve;

9.3.  integracija į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją.

10. Fakulteto uždaviniai yra:

10.1. rengti aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius  bakalaurus ir magistrus, taip pat mokslininkus;

10.2. tęsti ir puoselėti Vilniaus universiteto bei Fakulteto tradicijas;

10.3. vykdyti fizinių mokslų krypties mokslinius tyrimus, skleisti mokslo pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje;

10.4. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, mokslo, verslo institucijomis ir užtikrinti, kad rengiami specialistai atitiktų šiuolaikinius nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus;

10.5. dalyvauti nacionalinėse bei tarptautinėse mokslo, studijų, švietimo programose ir projektuose, atsižvelgiant į programų ir projektų sričių aktualumą Fakultete vystomoms studijų, švietimo ir mokslo veikloms;

10.6. kelti institucijų, kurioms rengiami specialistai, darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti mokslinius seminarus bei konferencijas, leisti mokslo leidinius;

10.7. kurti ir plėtoti viešuosius ryšius su visuomene – ypač su gimnazijų bei mokyklų bendruomenėmis.

11. Fakulteto tikslus ir uždavinius įgyvendina Fakulteto bendruomenė – jos nariai yra dėstytojai, mokslo darbuotojai, studentai, administracijos ir kiti darbuotojai.

 

III. FAKULTETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Fakulteto valdymas grindžiamas demokratijos principais ir remiasi Vilniaus universiteto Statutu bei Fakulteto norminiais dokumentais.

13. Fakulteto veiklai vadovauja Fakulteto taryba ir dekanas.

14. Fakulteto taryba yra aukščiausia sprendžiamoji fakulteto institucija. Jos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams.

15. Fakulteto tarybą sudaro ne daugiau kaip trisdešimt narių. Jų skaičių nustato fakulteto mokslininkų, fakultete dirbančių ne mažiau kaip puse etato, susirinkimas. Ne mažiau kaip septyniasdešimt procentų fakulteto tarybos narių turi sudaryti mokslininkai, ne mažiau kaip dešimt procentų – studentai. Kiti fakulteto darbuotojai gali būti išrinkti į fakulteto tarybą, jeigu neviršijamas nustatytas fakulteto tarybos narių skaičius. Į fakulteto tarybą pagal pareigas kaip mokslininkai įeina dekanas, prodekanai, katedrų vedėjai. Kitus fakulteto tarybos narius renka fakulteto mokslininkai, dirbantys fakultete ne mažiau kaip vienu etatu, taip pat ir tie, kurie fakultete turi pagrindines pareigas – ne mažiau kaip ketvirtį etato. Studentų atstovus į fakulteto tarybą renka atstovybės padalinys fakultete. Fakulteto taryba renkama ketveriems metams.

16. Fakulteto tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą šaukia fakulteto dekanas. Ne mažiau kaip trečdalio fakulteto tarybos narių siūlymu fakulteto tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo siūlymo įteikimo dekanui. Siūlyme reikia nurodyti, kokiu reikalu posėdis yra šaukiamas. Fakulteto taryba dviem trečdaliais visų tarybos narių balsų gali panaikinti dekano, prodekano ir fakulteto padalinių vadovų įsakymus ar sprendimus.

17. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, išskyrus Vilniaus universiteto Statute nustatytus atvejus. Fakulteto tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.

18. Fakulteto taryba atlieka šias pagrindines funkcijas:

18.1.  tvirtina savo darbo reglamentą, renka fakulteto dekaną, kurį rektorius teikia Vilniaus universiteto Senatui tvirtinti, ir fakulteto tarybos sekretorių bei juos atšaukia;

18.2. dekano teikimu nustato prodekanų skaičių, tvirtina prodekanus, jų funkcijas;

18.3. Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka renka katedrų vedėjus;

18.4. Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka renka mokslo darbuotojus ir dėstytojus;

18.5. Vilniaus universiteto Senatui siūlo suteikti profesoriaus ir docento vardus;

18.6. Vilniaus universiteto Senatui siūlo suteikti garbės daktaro ir kitus garbės vardus;

18.7. tvirtina fakulteto raidos planus;

18.8. svarsto ir tvirtina metines dekano ataskaitas;

18.9. tvirtina fakulteto mokslinį darbą ir studijas reglamentuojančias taisykles;

18.10. sudaro studijų programų komitetus kiekvienai fakulteto pagrindinių studijų programai;

18.11. sudaro antrosios ir trečiosios studijų pakopų programų komitetus;

18.12. svarsto ir suderinusi su kitais suinteresuotais fakultetais tvirtina studijų programas;

18.13. svarsto ir suderinusi su kitais suinteresuotais fakultetais aprobuoja mokslinių tyrimų gaires;

18.14. svarsto ir tvirtina fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatą bei jos įvykdymo ataskaitą;

18.15. siūlo Vilniaus universiteto Senatui tvirtinti fakultetui priklausančių padalinių struktūrinius pakeitimus ir kartu šiems tikslams perskirstyti fakulteto lėšas, patalpas, įrengimus ar kitą turtą;

18.16. svarsto kitus klausimus.

19. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja dekanas.

20. Fakulteto dekanas yra Fakulteto ir jo administracijos vadovas ir atsako už:

20.1.  tai, kad fakulteto veikla atitiktų Vilniaus universiteto Statutą;

20.2.  fakulteto raidos planavimą ir įgyvendinimą;

20.3.  fakulteto mokslo ir studijų organizavimo efektyvumą;

20.4.  mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymą;

20.5.  fakulteto ir jo padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;

20.6.  teisėtą ir šeimininkišką fakultetui skirtų lėšų ir turto panaudojimą;

20.7.  tarptautinius fakulteto ryšius.

21. Dekanas veikia fakulteto vardu ir jam atstovauja, šaukia fakulteto tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, teikia Vilniaus universiteto Senatui ir rektoriui siūlymus fakulteto tarybos vardu, leidžia įsakymus, būtinus dekano funkcijoms įgyvendinti.

22. Dekaną slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma iš profesorių arba docentų renka fakulteto taryba. Jeigu pirmuoju balsavimu nė vienas kandidatas neišrenkamas paprasta balsų dauguma, tai balsuojant antrą kartą dalyvauja du daugiausia balsų gavę kandidatai. Dekano kadencija – penkeri metai. Dekanas renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus, atšaukus fakulteto tarybai, kitais atvejais nutrūkus darbo sutarčiai. Nutarimas dėl atšaukimo priimamas dviejų trečdalių visų tarybos narių balsų dauguma. Balsuojama slaptai. Dekanas nustoja eiti pareigas, kai Vilniaus universiteto Senatas rektoriaus teikimu patvirtina fakulteto tarybos sprendimą dėl atšaukimo.

23. Dekaną pavaduoja jo teikimu ir rektoriaus įsakymu paskirtas prodekanas.

24. Prodekanus tvirtina fakulteto taryba dekano teikimu. Jei fakulteto taryba prodekano nepatvirtina, dekanas siūlo naują kandidatą. Prodekanų kadenciją riboja dekano įgaliojimai. Prodekanus dekano teikimu atšaukia fakulteto taryba paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

25. Fakulteto prodekanai:

25.1. pavaduoja dekaną, kai jo nėra;

25.2. vykdo jiems deleguotus dekano nurodymus;

25.3.  organizuoja Fakulteto studijų procesą, kontroliuoja akademinę drausmę, rūpinasi mokslo ir studijų kokybe;

25.4.  kartu su katedromis organizuoja studentų praktiką, kontroliuoja jos eigą, bendradarbiauja su institucijomis, kuriose studentai atlieka praktiką;

25.5.  organizuoja baigiamuosius egzaminus, baigiamųjų darbų gynimą, diplomų įteikimą;

25.6.  padeda dekanui įgyvendinti Universiteto studijų ir mokslinės veiklos strategiją, Vilniaus universiteto Senato, rektorato bei fakulteto tarybos priimtus sprendimus;

25.7.  bendradarbiauja su katedromis planuojant pedagoginę ir mokslinę veiklą, rengiant dėstomų kursų programas bei teminius planus.

26. Fakulteto dekanatas yra dekano vadovaujama kolegiali patariamoji institucija, kurią sudaro dekanas, prodekanas ir katedrų vedėjai. Dekanatas svarsto ir priima sprendimus organizaciniais, studijų, ūkio ir  kitais klausimais, koordinuoja Fakulteto padalinių darbą, teikia siūlymus fakulteto tarybai ir rektoriui, įgyvendina Vilniaus universiteto Senato ir Fakulteto tarybos priimtus nutarimus.

27. Katedra yra fakulteto akademinis šakinis padalinys, atsakingas už vienos ar kelių glaudžiai susijusių studijų programų ir mokslo krypčių ar šakų veiklą. Katedros veiklai vadovauja katedros vedėjas, išrinktas Vilniaus universiteto konkursų eiti katedros vedėjo pareigas nuostatų nustatyta tvarka. Jis yra atsakingas už katedroje vykdomų mokslo darbų ir dėstomų dalykų kokybę. Aukščiausioji katedros savivaldos institucija yra katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip puse etato, taip pat ir tų, kurie fakultete turi pagrindines pareigas – ne mažiau kaip ketvirtį etato, posėdis.

28. Socialinė partnerystė užtikrinama per strateginio planavimo komiteto veiklą, kurio nuostatus bei sudėtį tvirtina Fakulteto dekanas, o taip pat kitais įstatymuose numatytais būdais.

IV. MOKSLAS IR LEIDYBA

29. Fakultetas vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, dalyvauja juos įgyvendinant, pagal užsakymus vykdo projektus bei mokslines ekspertizes.

30. Kiekvienas pedagoginis ir mokslo darbuotojas privalo dirbti mokslinio tyrimo darbą, kelti savo mokslinę kvalifikaciją ir profesinį lygį.

31. Fakultetas kartu su mūsų šalies ir užsienio universitetais bei kitomis mokslo ir studijų institucijomis dalyvauja vykdant bendras mokslo programas.

32. Fakultetas dalyvauja rengiant Universiteto mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią literatūrą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei mokslinius metodinius renginius.

 

V. STUDENTAI IR STUDIJOS

33. Fakultete studijuoja studentai ir klausytojai.

34. Fakultete organizuojamos nuosekliosios ir nenuosekliąsias studijos. Nuosekliosios studijos yra pakopų: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūra ir specialiosios profesinės) ir trečiosios (doktorantūra). Pirmosios ir antrosios pakopos studijos gali būti sujungtos į vientisąsias studijas. Studentai, baigę vientisąsias studijas, įgyja bakalauro / magistro akademinį kvalifikacinį laipsnį. Baigę doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynę disertaciją mokslinius darbus, įgyja mokslinį daktaro laipsnį. Nenuosekliosios studijos gali būti vykdomos kaip dalis nuosekliųjų studijų programos  (laisvųjų klausytojų arba eksterno studijų tvarka) arba kaip kvalifikacijos tobulinimo, papildomieji, išlyginamieji ar kitokie kursai ar jų ciklai.

35. Priėmimo sąlygas, studijų formas, studijų lygius, trukmę bei akademinius laipsnius nustato Vilniaus universiteto Senatas, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais.

36. Fakultete dėstoma valstybine kalba. Kai kurie studijų programų moduliai arba tarptautinių studijų programos fakulteto tarybos siūlymu gali būti dėstomos ir kitomis kalbomis.

37. Studentai turi teisę studijuoti pagal individualų planą, baigti studijas per trumpesnį laiką, pasirinkti kitų studijų programų modulius.

38. Studentų interesams atstovauja fakulteto studentų atstovybė.

39. Fakulteto studentų atstovybė rūpinasi studentų teisėmis ir pareigomis, padeda organizuoti studijų procesą, spręsti studentų socialinius klausimus. Studentų atstovybės deleguoti nariai dalyvauja fakulteto tarybos darbe su sprendžiamojo balso teise.

40. Fakulteto studentų atstovai renkami Fakulteto studentų susirinkime.

41. Studentų atstovybė veikia pagal studentų konferencijos patvirtintus ir įstatymų nustatyta tvarka registruotus įstatus.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

42. Fakultetas steigiamas, pertvarkomas ar likviduojamas Vilniaus universiteto Senato nutarimu.

                                                                                      ____________________________________