Fizikos fakulteto tarybos rinkimai. Kandidatų kėlimas [2017-10-06]

Gerbiami Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai,

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybą iš iškeltų kandidatų Vilniaus universiteto Statuto ir Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka į Fizikos fakulteto rinkėjų sąrašus įtraukti Universiteto bendruomenės nariai.

Kandidatų į Fizikos fakulteto tarybą kėlimas ir registravimas vyksta nuo 2017 m. spalio 6 d. iki 2017 m. lapkričio 6 dienos 15 valandos pagal tris grupes:

  • Fizikos fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai (pagal Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų 15.1 p.);
  • Fizikos fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai  (pagal Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų 15.2 p.);
  • Fizikos fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai, kuriais gali būti ir darbuotojai priklausantys aukščiau paminėtuose punktuose išvardytoms grupėms (pagal Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų 15.3 p.).

 

Fizikos fakulteto rinkėjai siūlydami kandidatus į Fizikos fakulteto tarybą rinkimų komisijai turi pateikti:

1) raštišką pasiūlymą būti kandidatu į Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybos narius;

2) raštišką pasiūlyto kandidato sutikimą būti kandidatu į Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybos narius.

 

Dokumentai priimami Fizikos fakultete Saulėtekio al. 9, III rūmai, 203 kab. darbo valandomis.

 

Rinkimų komisijos pirmininkas: doc. dr. Aidas Matijošius.

Kontaktai: Saulėtekio al. 10, Vilnius, 111 kab., tel. 8 5 2366020, el. p.

Rinkimų komisijos nariai: doc. dr. Olga Rancova, Mantas Račiūnas.

 

Rinkimų eiga:

Kandidatų į Fizikos fakulteto tarybą sąrašas bus skelbiamas 2017 m. lapkričio 7 dieną.

Fizikos fakulteto tarybos rinkimai vyks 2017 m. lapkričio 9 d.

 

Iš Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų:

15. Tarybą sudaro 20 narių: 

15.1. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai; 

15.2. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai; 

15.3. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai, kuriais gali būti ir darbuotojai priklausantys 15.1 bei 15.2 punktuose išvardytoms grupėms; 

15.4. Keturi Fakulteto studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus; 

15.5. Dekanas (narys pagal pareigas). 

 

21. Taryba: 

21.1. tvirtina savo darbo reglamentą; 

21.2. renka Dekaną ir teikia jį skirti Rektoriui; 

21.3. reiškia nepasitikėjimą Dekanu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių, arba paprasta balsų dauguma sprendžia dėl Rektoriaus pareikšto nepasitikėjimo Dekanu; 

21.4. jei Rektorius motyvuotu sprendimu nepaskiria Tarybos išrinkto Dekano, vykdo pakartotinius Dekano rinkimus; 

21.5. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto veiklos planą; 

21.6. svarsto ir tvirtina Dekano pateiktas Fakulteto veiklos metines ataskaitas ir teikia Rektoriui išvadą dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo; 

21.7. jei Taryba nepatvirtina Fakulteto veiklos metinės ataskaitos, suteikiamas vieno mėnesio terminas, per kurį Dekanas turi ataskaitą pataisyti ir (arba) patikslinti bei pateikti Tarybai pakartotinai svarstyti; jei Taryba pakartotinai nepatvirtinta Fakulteto veiklos metinės ataskaitos, ji balsuoja dėl nepasitikėjimo Dekanui pareiškimo ir nedelsdama apie tai informuoja Rektorių; šiuo atveju nepasitikėjimą Dekanu taip pat gali pareikšti ir Rektorius; 

21.8. Dekano teikimu nustato prodekanų skaičių, tvirtina prodekanų kandidatūras ir funkcijas; 

21.9. Dekano teikimu svarsto ir tvirtina šakinių akademinių padalinių nuostatus; 

21.10. Dekano motyvuotu teikimu steigia ir likviduoja šakinius akademinius padalinius bei siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti su tuo susijusius Fakulteto nuostatų pakeitimus; 

21.11. Dekano teikimu svarsto ir siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti Fakulteto nuostatų pakeitimus; 

21.12. Dekano teikimu svarsto siūlymus Rektoriui dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir likvidavimo; 

21.13. Dekano teikimu nustato proporcinius atskaitymus iš šakinių akademinių padalinių lėšų bendroms Fakulteto reikmėms; 

21.14. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą (kurią sudaro šakinių akademinių padalinių valdomų ir naudojamų lėšų, įskaitant skirtų pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijų vykdymui, sąmata, Fakulteto centralizuotų lėšų, skirtų Fakultete įgyvendinamoms pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijoms finansuoti, sąmata ir lėšų, atskaitytų Fakulteto administravimui ir Strategijos vykdymui, sąmata). Dekano teikimu, Taryba tvirtina šių sąmatų ir bendros Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitas; 

21.15. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto ar jo šakinių akademinių padalinių vykdomas mokslinių tyrimų kryptis, aprobuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programas; 

21.16. siūlo Rektoriui tvirtinti mokslo krypties (-čių) doktorantūros komiteto (-ų) sudėtį (-is) ir pirmininką (-us), mokslo krypties (-čių) doktorantūros reglamentą (-us); 

21.17. svarsto ir Universitete nustatyta tvarka teikia Senatui tvirtinti studijų programas; 

21.18. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto įgyvendinamų studijų programų komitetus ir teikia Senatui tvirtinti jų pirmininkus; 

21.19. svarsto Dekano siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems; 

21.20. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto mokslinį darbą ir studijas reglamentuojančias taisykles; 

21.21. vertina atliktų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos, studijų rezultatus ir viso Fakulteto veiklos kokybę ir lygį; 

21.22. svarsto Dekano teikimus Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas; 

21.23. svarsto ir teikia Rektoriui kandidatus, kuriems siūloma suteikti Universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatuose numatytus vardus (statusą); 

21.24. Tarybos pirmininko teikimu sudaro Fakulteto akademinės etikos komisiją ir skiria jos pirmininką; 

21.25. Tarybos pirmininko teikimu sudaro Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją ir skiria jos pirmininką; 

21.26. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas, taip pat vykdo teisės aktuose tiesiogiai nenurodytus įgaliojimus, susijusius su Statuto 28 straipsnio 3 dalyje ir šių nuostatų 6 punkte apibrėžta Tarybos paskirtimi.

 

Iš Vilniaus universiteto Statuto:

12 STRAIPSNIS. Universiteto bendruomenės savivalda 

4. Teisę rinkti Universiteto ir jo vidinių organizacinių akademinių darinių valdymo (savivaldos) organus turi dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai, dirbantys Universitete pagal neterminuotas darbo sutartis, bei dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai, ne trumpiau kaip 3 metus nepertraukiamai dirbantys Universitete pagal terminuotas darbo sutartis, jeigu jų darbo laikas Universitete atitinka Reguliamine apibrėžtą darbo laiko normą, įskaitant ir darbo laiką einant Statuto 22 straipsnio 2 da- lyje nurodytas pareigas, o Reguliamine nustatytais atvejais ir tvarka – ir darbo laiką Vilniaus universiteto ligoninėse (toliau – Universiteto ligoni- nės) ir kitose Universiteto įsteigtose įstaigose, įmonėse ir organizacijose. Sudarant Universiteto ir jo vidinių organizacinių darinių valdymo (savi- valdos) organus dalyvauja ir Universiteto studentai Lietuvos Respublikos įstatymuose, Statute, Reguliamine ar kituose Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.