Naujienos

Informacija studentams ir dėstytojams dėl egzaminų tvarkos

PATVIRTINTA

Vilniaus universiteto Senato komisijos

2012-12-13 nutarimu Nr. SK-2012-20-6

Ištrauka iš

STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS

3. Studijų pasiekimų vertinimo organizavimas

3.2. Studijų pasiekimų vertinimas

3.2.3. Bendroji egzamino (įskaitos) tvarka:

3.2.3.1. Egzamino (įskaitos) metu Studijuojantieji turi:

3.2.3.1.1. Laikytis nustatytos egzamino (įskaitos) laikymo tvarkos, elgtis korektiškai ir sąžiningai dėstytojų, komisijos, egzaminuotojo ir kitų Studijuojančiųjų atžvilgiu, netrukdyti kitiems Studijuojantiesiems, dalyvaujantiems egzamine (įskaitoje), atlikti užduotis. Studijuojančiojo, kuris nesilaiko egzamino/ įskaitos tvarkos, trukdo kitiems Studijuojantiesiems, dalyvaujantiems egzamine (įskaitoje), egzaminą (įskaitą) dėstytojas, komisijos narys ar egzaminuotojas gali nutraukti. Toks Studijuojančiojo elgesys laikomas nesąžiningu elgesiu studijų pasiekimų vertinimo metu;

3.2.3.1.2. Nesinaudoti jokiais dalyko (modulio) dėstytojo, komisijos, egzaminuotojo nenurodytais šaltiniais ir priemonėmis, kad nesukeltų įtarimų dėl savo nesąžiningumo studijų rezultatų vertinimo metu. Nesąžiningumu dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo metu laikomas nusirašymas nuo kito Studijuojančiojo darbo, neleistinos pagalbos gavimas, neleistinos pagalbos suteikimas kitam Studijuojančiajam. Neleistinų šaltinių ir priemonių turėjimas pripažįstamas pakankamu įrodymu, kad Studijuojantysis šiomis priemonėmis naudojosi. Dalyko (modulio) dėstytojui, komisijos nariui ar egzaminuotojui įtarus, kad Studijuojantysis egzamino (įskaitos) metu naudojasi neleistinais šaltiniais ar priemonėmis, Studijuojantysis turi padėti išsklaidyti šiuos įtarimus. Studijuojančiajam nesutikus to padaryti (nesutikus bendradarbiauti), pasitvirtinus įtarimams dėl nesąžiningumo, dėstytojas, komisijos narys ar egzaminuotojas nutraukia jo egzaminą (įskaitą);

3.2.3.1.3. Jei Studijuojantysis studijų pasiekimų vertinimo (nuolatinio, tarpinio ar galutinio) metu nesąžiningai elgiasi, pažeidžia Universiteto akademinės etikos taisykles, galutiniai dalyko (modulio) studijų rezultatai nevertinami. Dalyko (modulio) dėstytojas, egzamino komisijos narys ar egzaminuotojas tarnybiniu raštu informuoja akademinio kamieninio padalinio vadovą apie nesąžiningumo atvejį. Akademinio kamieninio padalinio vadovas, susipažinęs su Studijuojančiojo pasiaiškinimu, taiko jam nuobaudą, numatytą Universiteto Studijų nuostatuose.

3.2.3.2.Dalyko (modulio) dėstytojas, komisijos nariai ar egzaminuotojas/ -ai turi:

3.2.3.2.1. Prieš dalyko (modulio) egzaminą (įskaitą) patikrinti Studijuojančiojo asmens tapatybę pagal pateiktą galiojantį asmens dokumentą su nuotrauka, informuoti Studijuojančiuosius apie egzamino (įskaitos) tvarką, procedūrą (vertinimo metu leistinus ir neleistinus naudoti šaltinius ir priemones, Studijuojančiojo elgesį egzamino (įskaitos) metu, atlikus egzamino (įskaitos) užduotį ir kt.);

3.2.3.2.2. Užtikrinti egzamino (įskaitos) tvarką, laikytis egzamino (įskaitos) procedūros. Egzamino (įskaitos) procedūros pažeidimu nelaikomas egzaminuojančio dėstytojo, komisijos narių, egzaminuotojų pakeitimas, egzamino (įskaitos) vietos pakeitimas ir pan. apie tai informavus Studijuojančiuosius. Egzamino (įskaitos) laikymo tvarkai palaikyti, skaidriai egzamino procedūrai užtikrinti bei užtikrinti administracinę studijų rezultatų vertinimo patikrą, egzamine (įskaitoje) gali dalyvauti Universiteto, akademinio kamieninio padalinio administracijos atstovai, Universiteto studentų atstovybės atstovai;

3.2.3.2.3. Imtis priemonių užkirsti kelią Studijuojančiųjų nesąžiningumui dalyko (modulio) studijų rezultatų vertinimo metu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos