Taikomoji fizika

Studijų programos tikslas

Patenkinti šios specialybės fizikų poreikį Lietuvoje; parengti universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, atitinkančius tarptautinius standartus, tapsiančius doktorantūros rezervu; siekti, kad magistrantūros studijose įgytos taikomosios fizikos bei mokslinio darbo pradinė patirtis suteiktų galimybę absolventams įsijungti į tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti ir efektyviau spręsti technologines ir fizikines problemas Lietuvoje.                                                                 

Numatomi studijų rezultatai

Fizikos bakalauras yra sukaupęs fundamentinės fizikos žinių, susipažinęs su šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, turi savarankiško darbo įgūdžių; geba kūrybiškai taikyti fizikinių reiškinių modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, moka rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti eksperimentinius duomenis.                                                               

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti mokslinėse ir praktinės veiklos institucijose, kuriose darbai susiję su teorine ir eskperimentine fizika: spektrometrija, medžiagotyra, eksperimentine aplinkotyra, radioekologija; dirbti aukštųjų technologijų ir elektronikos įmonėse bei mokslinį darbą.                                                          

 Programos komiteto pirmininkas  -  prof. dr. (HP) Valdas Šablinskas.                                                                            

Plačiau