Fakulteto nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto senato
2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-4

 

VILNIAUS UNIVERSITETO FIZIKOS FAKULTETO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Fizikos fakultetas (toliau – Fakultetas) yra kamieninio akademinio padalinio statusą turintis vidinis organizacinis Universiteto darinys, kuriame vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Fakultetas turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato šie nuostatai. Fakultetą steigia ir likviduoja bei jo nuostatus Universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) teikimu tvirtina Universiteto senatas (toliau – Senatas).
2. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi Universiteto statutu (toliau – Statutas), Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminu (toliau – Reguliaminas), šiais nuostatais, kitais Senato, Universiteto tarybos, Rektoriaus bei Fakulteto valdymo organų pagal kompetenciją priimamais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.
3. Fakulteto veikla finansuojama iš valstybės skiriamų asignavimų, Universiteto nuosavybės teise valdomų bei kitų teisėtai gautų lėšų.
4. Fakultetas turi Senato patvirtintą vėliavą, blanką, logotipą ir antspaudą, kurie atitinka Universiteto tradicijas ir stilių. Fakulteto blankas ir antspaudas naudojamas Fakulteto veiklos dokumentuose, kurie priskiriami jo kompetencijai.
5. Fakulteto savivaldą įgyvendina Fakulteto taryba (toliau – Taryba), sudaroma Statuto, Senato bei šių nuostatų nustatyta tvarka.
6. Fakultetui vadovauja ir už jo veiklą atsako Fakulteto dekanas (toliau –Dekanas), renkamas ir skiriamas Statuto, Senato bei šių nuostatų nustatyta tvarka.
7. Fakulteto struktūrą sudaro jo valdymo organai (Taryba ir Dekanas) bei vidiniai organizaciniai dariniai – šakiniai akademiniai padaliniai (institutai, centrai) ir šakiniai neakademiniai padaliniai bei administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai akademiniai dariniai. Fakulteto šakinių neakademinių padalinių sąrašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu.
8. Įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka Fakultetas gali turėti teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl viešųjų pirkimų ir savarankiškai vykdyti pirkimus, turėti atskirą biudžeto eilutę pirkimams, savarankiškai sudaryti pirkimo sutartis ir iš savo biudžeto vykdyti mokėjimus pagal tas sutartis.


II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


9. Fakulteto veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais, Fakulteto veiklos plane numatytais prioritetais. Fakulteto veiklos tikslai – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus; plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus; užtikrinti mokslo ir studijų vienovę, užtikrinti mokslinių tyrimų ir studijų kokybę; dalyvauti inovacinėje veikloje ir aukštųjų technologijų verslo plėtroje; ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius.
10. Fakulteto uždaviniai:
10.1. inicijuoti, organizuoti ir atlikti fizinių, biomedicinos ir technologijos sričių bei tarpdalykinius tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, vykdyti mokslo, technologijų pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;
10.2. inicijuoti, organizuoti ir vykdyti visų pakopų bei neformaliąsias studijas, podoktorantūros stažuotes, dalyvauti rengiant pedagogus ir vykdyti kitokią šviečiamąją arba mokymo (dėstymo) veiklą;
10.3. jungtis į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus ir struktūras, diegti pažangią kitų universitetų veiklos praktiką mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo srityje;
10.4. dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo, studijų, švietimo programose ir projektuose, atsižvelgiant į jų aktualumą Fakulteto vystomoms veiklos kryptims;
10.5. kurti modernią mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos infrastruktūrą, paremtą atviros prieigos principais;
10.6. skatinti ir plėtoti mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą perduodant technologijas ir diegiant inovacijas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, mokslo ir verslo institucijomis, socialiniais partneriais bei alumnais, atstovauti Universitetui šalyje ir pasaulyje;
10.7. vykdyti ir plėtoti paslaugų teikimo, konsultavimo ir ekspertinę veiklą;
10.8. puoselėti Universiteto vertybes ir ilgametes tradicijas, skatinti Fakulteto bendruomenės narių dalyvavimą bendrauniversitetinėje veikloje bei skatinti jų socialiai atsakingą elgesį ir savanorystę.
11. Fakulteto tikslus ir uždavinius įgyvendina Fakulteto bendruomenė.
12. Fakultetas kuria ir įgyvendina savo veiklos planą, kuriame numatyti prioritetai, jų įgyvendinimo priemonės, terminai, rodikliai, ištekliai ir už priemonių vykdymą atsakingi asmenys. Fakulteto veiklos planas sudaromas 3 metams, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu bei Fakulteto tikslais ir uždaviniais.


III SKYRIUS
TARYBA


13. Taryba – kolegialus Fakulteto savivaldos organas, sudaromas 4 metams.
14. Tarybos narius, išskyrus Tarybos narį pagal pareigas bei Fakulteto visų studijų pakopų studentų atstovus, deleguojamus Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Fakulteto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – rinkėjai).
15. Tarybą sudaro 20 narių:
15.1. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai;
15.2. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai;
15.3. Penki Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai, kuriais gali būti ir darbuotojai priklausantys 15.1 bei 15.2 punktuose išvardytoms grupėms;
15.4. Keturi Fakulteto studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus;
15.5. Dekanas (narys pagal pareigas).
16. Tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos bendrieji reikalavimai nustatomi Senato patvirtintame Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos apraše. Tarybos narį išrinkęs ar paskyręs subjektas gali atšaukti Tarybos narį dėl jo padaryto nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo, administracinio teisės pažeidimo, drausminio ar tarnybinio nusižengimo, šiurkštaus Statuto, Akademinės etikos kodekso pažeidimo ar kito teisės ar moralės normų pažeidimo, nederančio su Tarybos nario pareigomis. Papildomus studentų atstovų atšaukimo iš Tarybos narių pagrindus ir tvarką gali nustatyti Universiteto studentų atstovybė.
17. Kiekvienam Fakulteto šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti ne mažiau kaip po vieną kiekviename iš 15.1–15.3 papunkčių numatytą atstovą.
18. Tarybos rinkimus organizuoja (taip pat ir kandidatus registruoja) ir jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Fakulteto rinkimų komisijos sudėtį Dekano teikimu tvirtina ir jos pirmininką skiria Centrinė rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Tarybos narius. Tarybos nariai – studentų atstovai – skiriami (renkami) Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, laikantis Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimų.
19. Taryba iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką. Taryba pirmininko teikimu tvirtina pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti renkamas Dekanas, prodekanai, bei studentų atstovas. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas negali dirbti tame pačiame šakiniame padalinyje. Tarybos pirmininkas turi būti iš kito šakinio akademinio padalinio negu Dekanas ir Prodekanas, atsakingas už studijų organizavimą. Tarybos pirmininkui negalint eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.
20. Tarybos veiklos forma – posėdžiai. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Vykdydama savo įgaliojimus, Taryba priima nutarimus. Tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiuose nuostatuose ar Tarybos darbo reglamente nustatytas kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimas.
21. Taryba:
21.1. tvirtina savo darbo reglamentą;
21.2. renka Dekaną ir teikia jį skirti Rektoriui;
21.3. reiškia nepasitikėjimą Dekanu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių, arba paprasta balsų dauguma sprendžia dėl Rektoriaus pareikšto nepasitikėjimo Dekanu;
21.4. jei Rektorius motyvuotu sprendimu nepaskiria Tarybos išrinkto Dekano, vykdo pakartotinius Dekano rinkimus;
21.5. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto veiklos planą;
21.6. svarsto ir tvirtina Dekano pateiktas Fakulteto veiklos metines ataskaitas ir teikia Rektoriui išvadą dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo;
21.7. jei Taryba nepatvirtina Fakulteto veiklos metinės ataskaitos, suteikiamas vieno mėnesio terminas, per kurį Dekanas turi ataskaitą pataisyti ir (arba) patikslinti bei pateikti Tarybai pakartotinai svarstyti; jei Taryba pakartotinai nepatvirtinta Fakulteto veiklos metinės ataskaitos, ji balsuoja dėl nepasitikėjimo Dekanui pareiškimo ir nedelsdama apie tai informuoja Rektorių; šiuo atveju nepasitikėjimą Dekanu taip pat gali pareikšti ir Rektorius;
21.8. Dekano teikimu nustato prodekanų skaičių, tvirtina prodekanų kandidatūras ir funkcijas;
21.9. Dekano teikimu svarsto ir tvirtina šakinių akademinių padalinių nuostatus;
21.10. Dekano motyvuotu teikimu steigia ir likviduoja šakinius akademinius padalinius bei siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti su tuo susijusius Fakulteto nuostatų pakeitimus;
21.11. Dekano teikimu svarsto ir siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti Fakulteto nuostatų pakeitimus;
21.12. Dekano teikimu svarsto siūlymus Rektoriui dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir likvidavimo;
21.13. Dekano teikimu nustato proporcinius atskaitymus iš šakinių akademinių padalinių lėšų bendroms Fakulteto reikmėms;
21.14. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą (kurią sudaro šakinių akademinių padalinių valdomų ir naudojamų lėšų, įskaitant skirtų pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijų vykdymui, sąmata, Fakulteto centralizuotų lėšų, skirtų Fakultete įgyvendinamoms pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijoms finansuoti, sąmata ir lėšų, atskaitytų Fakulteto administravimui ir Strategijos vykdymui, sąmata). Dekano teikimu, Taryba tvirtina šių sąmatų ir bendros Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitas;
21.15. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto ar jo šakinių akademinių padalinių vykdomas mokslinių tyrimų kryptis, aprobuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programas;
21.16. siūlo Rektoriui tvirtinti mokslo krypties (-čių) doktorantūros komiteto (-ų) sudėtį (-is) ir pirmininką (-us), mokslo krypties (-čių) doktorantūros reglamentą (-us);
21.17. svarsto ir Universitete nustatyta tvarka teikia Senatui tvirtinti studijų programas;
21.18. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto įgyvendinamų studijų programų komitetus ir teikia Senatui tvirtinti jų pirmininkus;
21.19. svarsto Dekano siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;
21.20. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto mokslinį darbą ir studijas reglamentuojančias taisykles;
21.21. vertina atliktų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos, studijų rezultatus ir viso Fakulteto veiklos kokybę ir lygį;
21.22. svarsto Dekano teikimus Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas;
21.23. svarsto ir teikia Rektoriui kandidatus, kuriems siūloma suteikti Universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatuose numatytus vardus (statusą);
21.24. Tarybos pirmininko teikimu sudaro Fakulteto akademinės etikos komisiją ir skiria jos pirmininką;
21.25. Tarybos pirmininko teikimu sudaro Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją ir skiria jos pirmininką;
21.26. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas, taip pat vykdo teisės aktuose tiesiogiai nenurodytus įgaliojimus, susijusius su Statuto 28 straipsnio 3 dalyje ir šių nuostatų 6 punkte apibrėžta Tarybos paskirtimi.


IV SKYRIUS
DEKANAS


22. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.
23. Dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. Dekanas pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. Fakulteto ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais Dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui (toliau – kancleris).
24. Dekanas renkamas 5 metams, vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.
25. Konkursą Dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai Dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių.
26. Konkursą Dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Dekano pareigas.
27. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.
28. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir antrą pagal dydį balsų skaičių gavęs vienas ar keli vienodai balsų gavę kandidatai arba du ar daugiau daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų Dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Dekano pareigoms eiti.
29. Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje. Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.
30. Įvykusių Dekano rinkimų rezultatus Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Dekano rinkimus. Kol bus išrinktas Dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusių Fakulteto prodekanų.
31. Tas pats asmuo Dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
32. Dekanas turi prodekanus, kurių bent vienas atsakingas už Fakulteto studijų organizavimą. Prodekanai yra pavaldūs ir atskaitingi Dekanui. Prodekanų kandidatūras ir funkcijas Dekano teikimu tvirtina ir sprendimus dėl prodekanų nušalinimo priima Taryba.
33. Prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su Dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus Dekaną, baigiasi kadenciją baigusio Dekano prodekanų įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas Dekanas gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusių prodekanų įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji prodekanai.
34. Dekanas:
34.1. atsako už vadovavimą Fakultetui bei už Fakulteto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu;
34.2. atsako, kad Fakulteto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, juos įgyvendinančius ir Universiteto teisės aktus;
34.3. atsako už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Fakulteto veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir technologinės plėtros, inovacinės veiklos programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius;
34.4. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Fakulteto veiklos planą; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;
34.5. teikia Tarybai svarstyti Fakulteto veiklos metinę ataskaitą;
34.6. teikia Tarybai tvirtinti prodekanų kandidatūras ir funkcijas;
34.7. teikia motyvuotus siūlymus Tarybai dėl šakinių akademinių padalinių steigimo ir likvidavimo ir, Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti atitinkamus Fakulteto nuostatų pakeitimus;
34.8. teikia siūlymus Tarybai dėl Fakulteto nuostatų pakeitimų;
34.9. teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti šakinių akademinių padalinių nuostatus;
34.10. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) likvidavimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti tokius padalinius;
34.11. teikia Tarybai siūlymus nustatyti proporcinius atskaitymus iš Fakulteto šakinių akademinių padalinių lėšų bendroms Fakulteto reikmėms;
34.12. teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, kurią sudaro sąmatos, paminėtos šių Nuostatų 21.14 punkte, jų įvykdymo ataskaitas ir bendros Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitą;
34.13. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto ar jo šakinių akademinių padalinių vykdomų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir technologinės plėtros, inovacinės veiklos programų;
34.14. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;
34.15. teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų Fakulteto teikiamų paslaugų kainų;
34.16. teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį darbą Fakultete reglamentuojančias taisykles;
34.17. Tarybos pritarimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas;
34.18. šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo Fakulteto darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;
34.19. užtikrina Fakulteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
34.20. organizuoja ir užtikrina teisėtą ir taupų Fakulteto lėšų ir priskirto turto naudojimą;
34.21. atsako už Fakulteto viešuosius pirkimus;
34.22. atsako už Fakulteto tarptautinius ryšius;
34.23. koordinuoja sutarčių, reikalingų Fakulteto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina Fakulteto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;
34.24. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.
35. Įgyvendindamas Fakulteto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Dekanas pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus Fakulteto akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.
36. Veiklos organizavimo klausimais Dekanui pataria nuolat veikiantis dekanatas. Į dekanato sudėtį privalomai įeina prodekanai, Fakulteto šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto studentų atstovybės padalinio Fakultete pirmininkas arba jo įgaliotas atstovas. Dekanato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami Dekano sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Svarstant klausimus, liečiančius sui generis padalinius, į dekanato susirinkimus kviečiami tų padalinių vadovai. Dekanato posėdžiams pirmininkauja Dekanas arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas.
37. Dekanas gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius.
38. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei Dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.


V SKYRIUS
STRUKTŪRINIAI PADALINIAI


39. Fakulteto struktūriniai padaliniai yra administracinio padalinio teises turintys šakiniai akademiniai padaliniai (institutai, centrai) ir administracinio padalinio teises turintys šakiniai neakademiniai padaliniai (skyriai, tarnybos ir kt.), kurių skaičių ir paskirtį lemia Fakulteto efektyvaus valdymo prioritetai. Fakultete gali būti sudaromi ir administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai (toliau – Dariniai).
40. Šakinis akademinis padalinys – Fakulteto struktūrinis padalinys, kurio pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir studijos. Šakinio akademinio padalinio pavadinimas kartu su Universiteto pavadinimu naudojamas mokslinių publikacijų ir kitų su moksline veikla susijusių dokumentų prieskyrose. Siekiant šakinių akademinių padalinių tvarumo, šakiniame akademiniame padalinyje turi dirbti ne mažiau kaip 10 procentų Fakulteto rinkėjų ir šakinio akademinio padalinio savarankiškai valdomos ir naudojamos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų visų Fakulteto valdomų ir naudojamų biudžeto lėšų.
41. Šakinis akademinis padalinys turi savo nuostatus, parengtus vadovaujantis Fakulteto nuostatais. Šakinio akademinio padalinio nuostatus Dekano teikimu tvirtina Taryba. Šakinio akademinio padalinio nuostatuose turi būti nustatyta šakinio akademinio padalinio vadovo išrinkimo tvarka, kadencijos trukmė, atskaitomybė, jo pareiga organizuoti ir užtikrinti teisėtą ir taupų šakinio akademinio padalinio lėšų ir priskirto turto naudojimą, įgaliojimų pasibaigimo pagrindai, nepasitikėjimo pareiškimo šakinio akademinio padalinio vadovu procedūra, administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių sudarymo ir likvidavimo tvarka.
42. Šakinis akademinis padalinys turi savo biudžetą, kuris yra Fakulteto biudžeto dalis, ir kurio formavimo principai yra išvardinti šių Nuostatų VII skyriuje.
43. Įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka Šakinis akademinis padalinys gali turėti teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimų ir savarankiškai vykdyti pirkimus, turėti atskirą biudžeto eilutę pirkimams, sudaryti pirkimo sutartis ir iš savo biudžeto vykdyti mokėjimus pagal tas sutartis.
44. Fakulteto šakiniai akademiniai padaliniai yra Cheminės fizikos institutas (angl. Institute of Chemical Physics), Fotonikos ir nanotechnologijų institutas (angl. Institute of Photonics and Nanotechnology), Lazerinių tyrimų centras (angl. Laser Research Center), Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas (angl. Institute of Applied Electrodynamics and Telecommunications), Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (angl. Institute of Theoretical Physics and Astronomy).
45. Teorinės fizikos ir astronomijos institute veikia administracinio padalinio teisių neturintis akademinis darinys Vilniaus universiteto astronomijos observatorija (angl. Astronomical Observatory, Vilnius University), turintis teisę mokslinių publikacijų ir kitų su moksline veikla susijusių dokumentų prieskyrose nurodyti savo pavadinimą kartu su Universiteto pavadinimu.
46. Esant poreikiui ir tikslinio finansavimo šaltiniams Fakultete gali būti steigiami vidiniai organizaciniai administracinio padalinio teises turintys sui generis padaliniai. Sui generis padalinio egzistavimo trukmė tiesiogiai siejasi su jo tikslinio finansavimo trukme. Sui generis padalinio nuostatus (kuriuose, be kita ko, turi būti aptarta šio padalinio atstovavimo Taryboje kartu su šakiniais akademiniais padaliniais tvarka) Dekano teikimu tvirtina Taryba. Sui generis padalinio vadovą skiria Rektorius Dekano teikimu.
47. Šakinis akademinis padalinys turi vadovą, išrinktą šakinio akademinio padalinio dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime. Šakinio akademinio padalinio vadovą renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys šakinio akademinio padalinio dėstytojai ir mokslo darbuotojai. Šakinio akademinio padalinio vadovu gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinio darbo patirties.
48. Šakiniuose akademiniuose padaliniuose gali veikti tik administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai. Jų steigimo ir likvidavimo tvarka nustatoma šakinio akademinio padalinio nuostatuose. Administracinio padalinio teisių neturinčių darinių vadovų pareigos nelaikomos pareigybėmis.
49. Šakinis neakademinis padalinys – Fakulteto struktūrinis padalinys, teikiantis paslaugas, užtikrinančias akademinę Fakulteto veiklą, ir (arba) atliekantis kitas neakademines Fakulteto funkcijas. Šakinius neakademinius padalinius steigia ir likviduoja Rektorius Dekano teikimu.
50. Šakinių neakademinių padalinių vadovus skiria Rektorius Dekano teikimu.


VI SKYRIUS
MOKSLAS IR STUDIJOS


51. Fakultete vykdomi aukšto tarptautinio lygio fizinių, biomedicinos ir technologijos sričių bei tarpdalykiniai moksliniai tyrimai.
52. Moksliniams tyrimams organizuoti ir vykdyti šakiniame akademiniame padalinyje sudaromi Dariniai (mokslinės teminės grupės, katedros ir kt.).
53. Fakultete organizuojamos nuolatinės, ištęstinės ir neformaliosios studijos. Įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos trijų pakopų – pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūra ir specialiosios profesinės) ir trečiosios (doktorantūra) – studijos.
54. Pirmosios ir antrosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja studijų prodekanas, atsakingas už studijų organizavimą, bei Dekanui pavaldus Studijų skyrius. Studijų skyriaus nuostatus Dekano teikimu tvirtina Taryba. Trečiosios pakopos studijas koordinuoja atitinkamas doktorantūros studijų komitetas, o administruoja dekano paskirtas doktorantūros reikalų administratorius /-iai.
55. Pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas koordinuoja, prižiūri jų vykdymą ir atsiskaito Tarybai studijų programų komitetai. Studijų programų komitetai sudaromi ir veikia Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Studijų programų komitetų pirmininkai ir Universiteto studentų atstovybės deleguotas asmuo sudaro studijų kolegiją, patariančią prodekanui, atsakingam už studijų organizavimą. Kai šakinis akademinis padalinys neturi savo atstovo tarp studijų programų komitetų pirmininkų, šakinis akademinis padalinys deleguoja savo atstovą Studijų kolegijoje.
57. Doktorantūros studijoms organizuoti ir vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka sudaromi Rektoriaus tvirtinami mokslo krypties (-čių) doktorantūros komitetas (-ai), jo pirmininkas (-ai) ir mokslo krypties (-čių) doktorantūros reglamentas (-ai). Taip pat gali būti steigiama doktorantūros mokykla (-os).


VII SKYRIUS
FAKULTETO LĖŠOS IR KITAS TURTAS


58. Fakulteto lėšas sudaro šakinių akademinių padalinių savarankiškai valdomos ir naudojamos lėšos ir Fakulteto valdomos ir naudojamos bendroms reikmėms skirtos lėšos bei lėšos studijoms.
59. Šakinis akademinis padalinys Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai naudoja šių nuostatų 60 punkte išvardintas lėšas, atskaičius Universitete nustatytus atskaitymus bendroms Universiteto reikmėms ir Tarybos nustatytus proporcinius atskaitymus bendroms Fakulteto reikmėms.
60. Šakinio akademinio padalinio savarankiškai valdomas ir naudojamas lėšas sudaro:
60.1. šakiniam akademiniam padaliniui Universitete nustatyta tvarka skirti valstybės biudžeto asignavimai mokslui;
60.2. doktorantūrai skirtos lėšos (atėmus Universiteto centralizuotas doktorantūros lėšas), proporcingos šakinio padalinio doktorantų skaičiui, atėmus doktorantūros komiteto patvirtintą lėšų dalį skirtą doktorantūros administravimui, doktorantūros paskaitų administravimui ir doktorantūros strateginių uždavinių vykdymui;
60.3. padalinio administruojamos projektinės lėšos, skirtos mokslo projektų bei užsakomųjų darbų vykdymui;
60.4. šakinio akademinio padalinio nuosavos bei pavedimų lėšos, gautos už vykdomą mokslinę, mokslo sklaidos ir inovacinę veiklą bei technologinę plėtrą;
60.5. administracijai ir infrastruktūrai šakiniam akademiniam padaliniui skirtos lėšos (jeigu tokių yra);
60.6. lėšos, gautos kaip parama šakiniam akademiniam padaliniui, ir kitos teisėtai šakinio akademinio padalinio įgytos lėšos;
60.7. Tarybos šakiniam akademiniam padaliniui paskirtos lėšos studijoms.
61. Šakiniai akademiniai padaliniai atsiskaito už naudojamą mokslo infrastruktūrą proporcingai užimamų naudingų patalpų plotui pagal Universiteto Centrinės administracijos nustatytus įkainius (jei nenumatyta kitaip), taip pat už elektros energiją ir sunaudotą vandenį proporcingai turimam plotui (jei nenumatyta kitaip).
62. Fakulteto valdomas ir naudojamas lėšas sudaro:
62.1. atskaitymai Fakulteto administravimui ir Strategijos vykdymui nuo šakinių akademinių padalinių savarankiškai naudojamų lėšų, išvardintų 60.1, 60.2 ir 60.7 papunkčiuose;
62.2. Fakulteto centralizuotos lėšos, skirtos Fakultete įgyvendinamoms pirmosios ir antrosios pakopos studijoms finansuoti (atėmus šakiniams akademiniams padaliniams skirtas studijų lėšas); nuosavos ir pavedimų lėšos, gautos už vykdomas studijas ir mokymo paslaugas. Šios lėšos taip pat naudojamos studijoms skirtos infrastruktūros, elektros ir vandens kaštams dengti.
62.3. administravimo ir ūkio lėšos, skirtos Fakultetui Universitete nustatyta tvarka.
63. Fakulteto turtą sudaro Universiteto turto dalis, Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka priskirta šiuose nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti. Fakulteto turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka.


VIII SKYRIUS
FAKULTETO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ


64. Fakulteto finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę atlieka kancleris ar jo įgalioti darbuotojai Universitete nustatyta tvarka.
65. Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Rektorius, remdamasis Tarybos Rektoriui teikiama išvada.


IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


66. Fakulteto nuostatai keičiami Statuto nustatyta tvarka, išdėstant juos nauja redakcija.

2018-10-16
Kviečiame dalyvauti CERN greitintuvų mokykloje „Didelio gradiento plazmos bangos greitintuvai“
2018-10-16
Pasaulinė duomenų diena (W2D2, World Wide Data Day)
2018-10-16
Prof. Audriaus Dubiečio paskaita „Baltos šviesos lazeriai, šviesos kulkos ir ekstremaliosios bangos“
2018-10-15
Dr. Vytautas Klimavičius: lemiamą minutę pasirinkau taikomąją fiziką
2018-10-10
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti susitikimuose su Nobelio premijos laureatais!
MŪSŲ DRAUGAI

fidi-logo-small  SMD logo  FF   logo Olimpas Karjera LT logo 2      Alumnio draugija    vu naujienos     jaunuju energetiku klubas      

 

                                                     

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos