Sidebar

I. Reikalavimai studentams atliekantiems darbus laboratorijoje

 1. Studentas susipažinęs su jam paskirtu darbu ir to darbo teorine dalimi, prieš pradedant darbą turi būti pasirengęs paaiškinti darbe naudojamų prietaisų, priemonių, elektrinių ir optinių grandinių bei jų elementų paskirtį, žinoti, kokius dėsnius tikrins, kokias priklausomybes tirs, darbo metodiką ir eigą. Laboratorinių darbų sąrašą ir jų aprašus galima rasti čia.
 2. Laboratorinio darbo ataskaitą studentas rašo laboratorinių darbų žurnale. Laboratorinio darbų žurnalas – tai paprastai A4 ar A5 formato sąsiuvinis (ar tvarkingai segami į dokumentų aplanką A4 formato lapai), kuriame studentas pagal laboratorijos reikalavimus aprašo visus atliktus laboratorinius darbus. Darbų žurnalo antraštėje turi būti nurodyta studento vardas ir pavardė, studijų programa, kursas, grupė, laboratorinių darbų vadovas (dėstytojas).

 

II. Darbų žurnalo tvarkymo rekomendacijos

Darbų žurnale eilės tvarka surašoma:

 1. Darbo pavadinimas.
 2. Darbo tikslas ir užduotys.
 3. Teorinės temos, kurios atspindi žinotinas temas. Jos ir darbo užduotys paprastai pateikiami kiekvienos laboratorijos metodinėje literatūroje.
 4. Teorinės dalies konspektas, t.y. trumpas skaitytos literatūros konspektas: pagrindiniai dėsniai, teiginiai, formulės, tyrimo metodo esmė ir kt.
 5. Darbo priemonės ir prietaisai. Nurodomos visos darbui reikalingos priemonės ir prietaisai bei jų charakteristikos. Aprašant prietaisą, būtina pateikti jo pavadinimą, tipą (markę), matavimo ribas. Jei tikslumo klasė žinoma, reikia nurodyti absoliučiąją arba santykinę prietaiso paklaidą.
 6. Darbe jungiamų grandinių ar prietaisų struktūrinės schemos.
 7. Darbo eiga. Trumpai aprašomi pagrindiniai eksperimento etapai, jų atlikimo tvarka.
 8. Matavimų rezultatai. Lentelėse surašomi matavimų rezultatai, užrašomos eksperimento są­lygos, apskaičiuojami ieškomi dydžiai, nubraižomi grafikai: pateikiamos sutvarkytos diagramos, oscilogramos, spektrogramos, pateikiami galutiniai rezultatai ir įvertinama rezultato paklaida.
 9. Rezultatų aptarimas ir išvados. Gautos priklausomybės ir rezultatai paaiškinami remiantis teoriniais teiginiais; gautos vertės palyginamos su teorinėmis, bei su vertėmis, gautomis skirtingais metodais, skirtingomis sąlygomis; nurodomos pagrindinės paklaidų priežastys bei būdai joms sumažinti ir pan. Formuluojamos konkrečios išvados.
 10. Literatūros sąrašas. Pateikiamas ruošiantis laboratoriniam darbui skaitytos literatūros sąrašas.

Dalį, atitinkančią 1-6 skirsnius, būtina parengti iš anksto, ruošiantis laboratoriniam darbui namuose, o atėjus į laboratoriją, pasitikrinti, ar nepasikeitė darbo užduotys, darbo priemonės ar prietaisai. Jei taip, tai tuos pasikeitimus užfiksuoti darbo žurnale. Kiti punktai pildomi jau laboratorijoje. Visi paveikslai (schemos, grafikai, diagramos) ir lentelės yra numeruojamos. Po paveiks­lais ir virš lentelių turi būti užrašomi jų pavadinimai. Literatūros sąrašas sudaromas pagal leidinių bibliografinį aprašą reglamentuojančius stan­dartus. 

 

III. Darbų atlikimas ir atsiskaitymas

 1. Studentas, atėjęs į laboratoriją, turi parodyti dėstytojui, kaip jis pasiruošęs ir gauti leidimą daryti tą darbą. Prieš pradedant eksperimentinius matavimus, inžinierius ar laborantas trumpai patikrina, ar studentas žino darbo metodiką, nurodo, kokias konkrečias užduotis jis turės atlikti. Studentas turi atsakyti į dėstytojo ir inžinieriaus (ar laboranto) klausimus, susijusius su darbo teorinėmis temomis ir praktinėmis užduotimis.
 2. Be to, prieš darbą studentas dėstytojui turi pateikti ankstesnio darbo ataskaitą su atliktais skaičiavimais, grafikais, išvadomis ir pan. (jei nespėjo to padaryti to darbo metu).
 3. Jei studentas naujam darbui nepasirengęs namuose, tada turi ruoštis laboratorijoje pagal laboratorijos darbuotojų nurodytas užduotis. Atlikus užduotis, dėstytojas ar inžinierius dar kartą gali tikrinti studento pasirengimą. Studentui tinkamai pasiruošus, leidžiama šį laboratorinį darbą atlikti papildomu laiku su kita grupe, jei laboratorijoje to darbo vieta yra laisva.
 4. Laboratorinių darbų metu studentai privalo laikytis bendros tvarkos ir darbo saugos reikalavimų (su jais laboratorijos darbuotojai supažindina studentus įvadinio užsiėmimo metu), netrukdyti dirbti grupės kolegoms, būti darbų vietose, nepalikti įjungtos aparatūros be priežiūros.
 5. Visais darbo ir organizaciniais klausimais gali kreiptis į laboratorijos darbuotojus ir dėstytojus. Pertraukų laikas pasirenkamas individualiai.
 6. Darbo užduočių įvykdymas pažymimas pirmiausia inžinieriaus (ar laboranto) parašu darbų žurnale su užrašu „Atlikta“. Po to už darbą atsiskaitoma dėstytojui, kuris darbą įvertina balais, ir pažymi atsiskaitymą parašu bei užrašu „Įskaityta“. Ginant darbą dėstytojui būtina mokėti paaiškinti gautus rezultatus ir jų tikslumą nulėmusias priežastis, žinoti teorines temas. Visų numatytų darbų atlikimas įvertinamas galutiniu balu, kuris užrašomas darbų apskaitos lentelėje.
 7. Jei du laboratoriniai darbai neapginti, kitų darbų daryti neleidžiama. Norint atlikti įsiskolintą darbą su kita grupe, būtina gauti dėstytojo leidimą ir jo atžymą darbų žurnale, o atlikimo laiką suderinti su laboratorijos darbuotojais.
 8. Nespėjus visų laboratorinių darbų atlikti ir apginti iki semestro pabaigos, nurodžius pateisinamas priežastis ir pateikus atitinkamus dokumentus bei gavus reikalingus leidimus iš fakultetų dekanatų ir/ar katedrų vedėjų, laboratorijos darbuotojai sudarys sąlygas juos atlikti, o dėstytojas – juos apsiginti. Kitais atvejais - laboratoriniai darbai neįskaitomi. Be laboratorinių darbų užskaitymo studentas negali laikyti fizikos dalyko egzamino.

Reikalavimai paruošti remiantis VU Fizikos fakulteto Tarybos 1992 04 28 (protokolo Nr. 4-92) priimtais bendraisiais laboratorijų darbo nuostatais, saugaus darbo taisyklėmis bei P.J.Žilinsko knyga „Patarimai rengiantiems rašto darbus“ (VU leidykla, 2000).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos