Sidebar

karazijaProf. habil. dr. Romualdas Karazija
Afilijuotasis profesorius
Atominių procesų fizikos grupės narys

Darbo kabinetas: A416
Elektroninis paštas:
Asmeninis puslapis: http://www.tfai.vu.lt/Karazija/

 

 

 

 

 

 

 

{tab Tyrimai}

Mokslinės veiklos kryptys

 • Daugiaelektronių atomų teorija;
 • Atomų sąveika su spinduliuote ir dalelėmis;
 • Procesai, vykstantys vidiniuose atomo sluoksniuose;
 • Rentgeno, Ožė ir optinių spektrų teorija ir interpretacija;
 • Atomo teorijos taikymas plazmos ir kietojo kūno fizikoje;
 • Mokslotyra ir fizikos istorija.


Pagrindiniai rezultatai

 • Išplėtota laisvųjų atomų su atvirais sluoksniais Rentgeno ir Ožė (Auger) spektrų teorija.
  Р. Каразия Введение в теорию рентгеновских и электронных спектров свободных атомов. Вильнюс: Мокслас, 1987.
  R. Karazija Introduction to the Theory of X-Ray and Electronic Spectra of Free Atoms. New York–London: Plenum Press, 1996.
  Kviestinis apžvalginis pranešimas VII sąjunginėje atomų ir atominių spektrų konferencijoje, Tbilisis, 1981.
 • Suformuluotas bendras atominių dydžių sumavimo pagal visus daugiaelektronius kvantinius skaičius metodas. Naudojantis tuo metodu, gautos įvairių atominių spektrų bendrųjų charakteristikų algebrinės išraiškos: energijos lygmenų spektro – asimetrijos ir eksceso; emisijos spektro – dispersijos; Ožė spektro – vidutinės energijos ir dispersijos. Jos pritaikytos spektrų kitimo dėsningumams izoelektronėse, izobranduolinėse ir atomų sekose tirti. Pasiūlytos bendros konfigūracijų sumaišymo charakteristikos: vidutinė energija tarp dviejų konfigūracijų sąveikaujančių lygmenų ir konfigūracijų sąveikos stipris. Gautos jų algebrinės išraiškos.
  Р. Каразия Суммы атомных величин и средние характеристики спектров. Вильнюс: Мокслас, 1992.
  Straipsnių ciklas Phys. Scripta 47, 754 (1993); 51, 566 (1995); 52, 639 (1995); 55, 667 (1997); 67, 208 (2003) (su S. Kuču, V. Jonausku ir eksperimentatoriais I. Martinson, S. Aksela).
  R. Karazija, S. Kučas. Summation of atomic quantities over all many-electron quantum numbers. Lithuanian J. Phys. 35, 155–170 (1995). (Apžvalginis straipsnis).
  Apžvalginis kviestinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje The Fifth European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, 1995.

 • Nustatyta, kad elektrono banginės funkcijos kolapso atveju elektrono banginė funkcija gali stipriau priklausyti nuo daugiaelektronių, o ne nuo vienelektronių kvantinių skaičių. Elektrono kolapsu ir potencinio barjero efektais paaiškinti 3d ir 4d fotosužadinimo ir emisijos spektrų anomalūs ypatumai.
  С.А. Кучас, А.В. Каросене, Р.И. Каразия. Локализация 4f-электрона в зависимости от терма в конфигурации 4d94f и ее влияние на спектры поглощения N4,5. Оптика и спектроск. 40, 764–765 (1976).
  А.А. Майсте, Р.З. Руус, С.А. Кучас, Р.И. Каразия, М.А. Эланго. Коллапс 4f-электрона в конфигурации 3d94f в ксеноноподобных ионах. ЖЭТФ 50, 941–951 (1980).
  Р.И. Каразия. Коллапс орбиты возбужденного электрона и особенности атомных спектров. УФН, 35, 79–115 (1981). English translation: Soviet Physics Uspechi 24(9), 775–794 (1981). (Apžvalginis straipsnis)
  Apžvalginiai kviestiniai pranešimai VI sąjunginėje atomų ir atominių spektrų konferencijoje, Voronežas, 1980 m. ir TSRS–Lenkijos seminare „f elektroninių sistemų tyrimai“, Vilnius, 1988 m.

 • Įrodytas lygmenų radiacinių ir Ožė pločių bei fluorescencijos išeigos apytikris invariantiškumas tam tikrai konfigūracijų klasei.
  Р.И. Каразия. Приближенная инвариантность Оже и радиационных ширин уровней и выхода флуоресценции. Литовск. физ. сб. 23(1), 6–16 (1983).
  Monografija [I].

 • Sužadintų konfigūracijų n1lN1n2lN2, turinčių du atvirus sluoksnius su vienodu orbitiniu kvantiniu skaičiumi, būsenas pasiūlyta klasifikuoti pagal jų kilmę sekoje n1lN1n2lN2 – n1lN1+1n2lN2–1 – n1lN1+2n2lN2–2 ir įvesta nauja banginių funkcijų bazė. Gautas funkcionalas, kurį naudojant automatiškai užtikrinamas banginių funkcijų ortogonalumas žemiau esančių tos pačios simetrijos konfigūracijų funkcijoms. Plėtodami šio darbo idėjas, J. Kaniauskas ir Z. Rudzikas atomo teorijoje įvedė izosukinio sąvoką.
  П.О. Богданович, Р.И. Каразия, И.И. Борута. Ортогональность волновых функций к функциям энергетически нижележащих конфигураций и теорема Бриллюэна в случае электронной конфигурации. Литовск. физ. сб. 20(2), 15–24 (1980).

 • Gautos atomo su vienu atviru sluoksniu pagrindinio ir kitų aukščiausiojo multipletiškumo bei su jais susijusių lygmenų energijų algebrinės išraiškos. Jomis remiantis, interpretuota dydžių, susijusių su pagrindiniu lygmeniu (ryšio energijos, sistemų skirtumo ir kt.), simetrija atžvilgiu ketvirčio sluoksnio.
  Ю.М. Каняускас, Р.И. Каразия. Алгебраические выражения для энергии термов максимальной мультиплетности и связанных с ними термов, а также основного и высшего уровней. Литовск. физ. сб. 25(2), 31–41 (1985).
  R. Karazija, A. Udris, A. Kynienė, S. Kučas. On the symmetry with respect to a quarter of electronic shell for the intensities of the strongest lines in lanthanide spectra. J. Phys.B: Atom. Mol. Opt. Phys. 29, L405–L409 (1996).
  R. Karazija, A. Kynienė. On the symmetry of some properties of lanthanides with respect to a quarter of fN shell. J. Phys. Chem. A. 102, 897–903 (1998).

 • Pirmą kartą atliktas detalus elementariųjų proceso kaskado atome skaičiavimas, atsižvelgiantis į sužadintų būsenų sukūrimą, radiacinius bei neradiacinius suirimo procesus ir konfigūracijų sumaišymą. Išplėtotas kaskadų skaičiavimo naudojantis bendrosiomis spektrų charakteristikomis metodas. Teoriškai įrodytas esminis daugiaelektronių Ožė šuolių vaidmuo vykstant kaskadams kriptono atomuose po vakansijų subvalentiniuose sluoksniuose susidarymo. Interpretuoti didelio tikslumo Ožė spektrai, registruoti sutapimų metodu, vykstant 3p ir 3d kaskadams kriptone.
  Р.И. Каразия, С.А. Кучас. Заселение конфигураций Ar II и Ar III при электронном ударе и последующих процессах и структура эмиссионного спектра L2,3. Литовск. физ. сб. 19, 495–504 (1979).
  J. Paladoux, P. Lablanquie, L. Andric, K. Ito, E. Sigemasa, J.H.D. Eland, V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija and F. Penent. Multielectron spectroscopy: Auger decays of the krypton 3d hole. Phys.Rev. A 82, 043419, p. 1–13 (2010).
  V. Jonauskas, S. Kučas, R. Karazija. Auger decay of 3p-ionized krypton. Phys. Rev. A 84, 053415, p. 1–7 (2011).
  R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas. Investigation of the cascades in atoms using the global characteristics of spectra. Lithuan. J. Phys. 44, 183–198 (2004). (Apžvalginis straipsnis)
  Kviestinis apžvalginis pranešimas konferencijoje: The Fifth European Conference on Atomic and Molecular Physics, Edinburgh, 1995.

 • Nustatytos siauros intensyvių linijų grupės susidarymo emisijos ir fotosužadinimo spektruose sąlygos. Paaiškinti tokios intensyvios 5 nm srityje volframo jonų spinduliuotės, sukeliančios radiacinius nuostolius tokamakuose, susidarymo dėsningumai. Dipoliniams šuoliams tarp to paties komplekso konfigūracijų įvesta nauja atrankos taisyklė. Nustatyta, kad 13,5 nm bangos ilgio intensyvios spinduliuotės šaltiniui, reikalingam nanometrinių grandynų elementams formuoti, labiausiai tinkami atominiu požiūriu yra Sn9+–Sn11+ ir Sb10+–Sb11+ jonai.
  S. Kučas, R. Karazija. Coulomb exchange interaction between electrons in the atom and structure of complex configurations. J. Phys. B.: Atom. Mol. Opt. Phys. 24, 2925–2936 (1991).
  A. Bernotas, R. Karazija. Additional selection rule for some emission, photoexitation and Auger spectra. J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys. 34, L741–L747 (2001).
  R. Karazija, S. Kučas, A. Momkauskaitė. Integral characteristics of spectra of ions important for EUV lithography. J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 2973–2978 (2006).
  S. Kučas, R. Karazija, V. Jonauskas, A. Momkauskaitė. Interaction of 4p54dN+1 and 4p64dN–1 4f configurations in the isoelectronic and isonuclear sequences and its influence on the photoexcitation and emission spectra. J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys. 42, 205001, p. 1–10 (2009).
  R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas and A. Momkauskaitė. Formation of a narrow group of intense lines in the emission and photoexcitation spectra. In: Atomic, Molecular Physics and its Applications to Astrophysics and Plasma. Proceedings of the CDAMOP 2011. (Apžvalginis straipsnis).
  Kviestinis apžvalginis pranešimas konferencijoje: 3rd International Conference on Current Developments in Atomic, Molecular, Optical and Nano Physics with Applications, Delhi, 2011.

Mokslo darbų cituojamumas (pagal Web of Science)
Bendras straipsnių ir knygų  790;
Straipsnių [Karazija ir Karaziya] 595, h = 14.

{tab Publikacijos}

Monografijos ir leidiniai
R. Karazija Introduction to the Theory of X-Ray and Electronic Spectra of Free Atoms. New York–London: Plenum Press, 1996, 311 p.
Р. Каразия Суммы атомных величин и средние характеристики спектров. Вильнюс: Мокслас, 1992, 272 с.
Р. Каразия Введение в теорию рентгеновских и электронных спектров свободных атомов. Вильнюс: Мокслас, 1987, 274 с.
Р.И. Каразия, Я.И. Визбарайте, З.Б. Рудзикас, А.П. Юцис. Таблицы для расчета матричных элементов операторов атомных величин. Москва: ВЦ АН СССР, 1967, 102 с.; II изд., испр.: 1972, 105 с. English translation by E.K. Wilip, ANL-Trans-563. Springfield, National Information Service, 1968.

Moksliniai straipsniai
Iš viso paskelbti 124 straipsniai, tarp jų 44 – ISI sąrašo žurnaluose, 18 – TSRS žurnaluose.

Apžvalginiai straipsniai
Р.И. Каразия. Коллапс орбиты возбужденного электрона и особенности атомных спектров. Успехи физических наук, 1981, т. 35, No 1, с. 79-115. English translation: Soviet Physics Uspekchi, 1981, v. 24, No 9, p. 775-794.
С.А. Кучас, А.В. Каросене, Р.И. Каразия. Коллапс орбиты возбужденного электрона. Изв. АН СССР, сер. физ., 1981, т. 45, No 12, с. 2376-2389.
П.О. Богданович, Ю.М. Каняускас, Р.И. Каразия, Г.М. Меркелис, З.Б. Рудзикас, В.И. Тутлис. Актуальные аспекты теории спектров многоэлектронных атомов. Изв. вузов. Физика, 1990, т. 33, No 8, с. 6-17.
R. Karazija, S. Kučas. Summation of atomic quantities over all many-electron quantum numbers. Lithuanian J. Phys., 1995, v. 35, No 2, p. 155-170.
R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas. Investigation of the cascades of proceses in atoms using the global characteristics of spectra. - Lithuanian J. Phys. 2004, v. 44, No 3, p. 183-198.
R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas, and A. Momkauskaitė. Formation of a narrow group of intense lines in the emission and photoexcitation spectra. In: New Trends in Atomic and Molecular Physics. Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics, 2013, Vol. 76, p. 167-188.
R. Karazija, S. Kučas. Average characteristics of the configuration interaction in atoms and their applications. J. Quatit. Spectr. Rad. Transf. 2013, v. 129, p. 131-144.
R. Karazija. Additional symmetry properties of atomic states with one and two open shells. Lithuan.J. Phys. 2014, v. 54, No 4, p. 205-216.
Kai kurių knygų elektroninės kopijos ir daugelio straipsnių referatai ar tekstai pateikti tinklalapyje https://www.researchgate.net/profile/Romualdas_Karazija

Vadovėliai vidurinėms mokykloms
Fizika humanitarams. Klasikinė fizika. V.: TEV, 1996;
Fizika humanitarams. Šiuolaikinė fizika. V.: TEV, 1997.

Vadovėliai aukštosioms mokykloms
Fizikos istorija. V.: Inforastras, 2002.
Fizikos istorija. Papildytas ir pataisytas elektroninis variantas. V. Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, 2017.
Fizikos metodologija ir filosofija. V.: VPU leidykla, 2007.

Mokslo populiarinimas
Knygos:
Šimtas fizikos mįslių. V.: Vaga, 1977; Sofija: Nauka i izkustvo, 1990 (vertimas į bulgarų k.).
Linksmoji fizika. V.: Mokslas, 1982.
Neregimųjų spindulių pėdsakais. V.: Mokslas, 1983.
Vaivorykštės spalvos. V.: Vaga, 1984.
Kaip pakelti Žemę. K.: Šviesa, 1988.
Kasdienės paslaptys. K.: Šviesa, 1993.
Fizikos mįslės. V.: Alma littera, 1999.
Linksmoji fizika ir jos taikymas politikoje, poezijoje ir parapsichologijoje. K.: Šviesa, 1999.
Šviesos ir šešėlių paslaptys. V.: Asveja, 2000.
Įžymūs fizikai ir jų atradimai. K.: Šviesa, 2002.
Žaislai, žaidimai ir įdomūs bandymai. V.: TEV, 2002, 2014.
Žalias teorijos medis. Akad. A. Jucio gyvenimas ir mokslinė veikla. V.: Inforastras, 2003.
Pėdos. V.: Inforastras, 2017.
Tas paprastas nepaprastas pasaulis. V.: Ciklonas, 2018 (spausdinta knyga gali būti gauta iš leidyklos) http://www.ciklonas.lt/knygos/

Knygų sudarytojas:
Kas domina fizikus šiandien? V.: Mokslas, 1984.
Kas domina fizikus šiandien? K.: Šviesa, 1996.
Akademikas Adolfas Jucys. V.: Lietuvos mokslas, 2004. Pataisytas elektroninis variantas 2014.

{tab Kita veikla}

Pedagoginė veikla
Trijų daktaro ir dvidešimties magistro bei bakalauro darbų vadovas.

Skaityti kursai
Vilniaus pedagoginiame universitete: „Teorinė mechanika“, „Fizikos ir astronomijos istorija“ (studentams), „Atomo teorija“, „Fizikos istorija ir metodologija“, „Fizikos istorija ir mokslo filosofija“ (magistrantams);
Vilniaus universitete: „Fizikos naujovės“(dalis kurso, magistrantams);
Teorinės fizikos ir astronomijos institute: „Atomo struktūra ir spektrai“ (doktorantams).

Svarbesnės visuomeninės pareigos
1972–1979 m. – Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius.
1991–1993 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys.
1991–2009 m. – „Fizikų žinių“ redakcinės kolegijos narys.
1994 –2019 m. – „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinės kolegijos narys.
2008–2010 m. – „Lietuvos fizikos žurnalo“ vyriausiasis redaktorius.
2001–2014 m. – Visuotinės lietuvių enciklopedijos konsultantas (fizikos istorija).
2003–2009 m. – Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.

{tab Apie save}

1959–1964 m. – Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto studentas, specializacija – teorinė fizika.
1965–1967 m. – MA Fizikos ir matematikos instituto aspirantas (vadovas prof. A. Jucys).
1968 m. – Vilniaus universitete apginta mokslų kandidato disertacija „Kai kurie energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai“.
1972 m. – suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.
1993 m. – trijų fizikos institutų (FI, PFI ir TFAI) sudarytame habilitacijos komitete apginta habilituoto gamtos mokslų daktaro disertacija „Laisvųjų atomų konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Rentgeno bei Ožė spektrų savybės“.
2000 m. – VPU suteiktas profesoriaus vardas.

Pareigos Fizikos ir matematikos institute, po jo reorganizavimo nuo 1977 m. – Fizikos institute, po pastarojo reorganizavimo nuo 1990 m. – Teorinės fizikos ir astronomijos institute, nuo 2002 m. – VU TFAI:
1968–1970 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis;
1970–1991 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis;
1991–2011 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
1995–2010 m. – VPU Fizikos ir technologijos fakulteto profesorius (0,25 etato).
2011–2018 m. VU TFAI afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Nuo 2018 m. VU afilijuotasis profesorius.

Narystė mokslo draugijose
Lietuvos fizikų draugija, narys nuo 1969 m.
Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas 1997–2000 m.
Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas 2000–2011 m.
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys nuo 2011 m.
Anglijos fizikų draugija, tikrasis narys (The Institute of Physics, fellow) nuo 2001 m.
Italijos fizikų draugija, narys (Società Italiana di Fisica) nuo 2003 m.

Apdovanojimai
Lietuvos Respublikos mokslo premija (1995 m., už monografijas „Laisvųjų atomų Rentgeno ir elektronų spektrų teorijos įvadas“ ir „Atominių dydžių sumos ir vidutinės spektrų charakteristikos“).
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2003 m.).
Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija (2004 m., už darbų ciklą „Šiuolaikinės daugiaelektronių atomų teorijos plėtojimas ir taikymas (1993–2004 m.)“; su bendraautoriais).
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Lietuvos skyriaus apdovanojimas už kūrybingumą (aukso medalis) (2004 m.).
TSRS geriausių mokslo populiarinimo knygų konkurso antroji premija už knygą „Linksmoji fizika“ (1983 m.).

LR Švietimo ir mokslo ministerijos premijos už geriausius vadovėlius ir mokslo priemones vidurinėms mokykloms:
už skaitinius mokiniams „Kasdienės paslaptys“ (1994 m.);
už vadovėlį „Fizika humanitarams“ I d. „Klasikinė fizika“ (1996 m., pirmoji premija);
už vadovėlį „Fizika humanitarams“ II d. „Šiuolaikinė fizika“ (1997 m., antroji premija).

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2003 m. geriausios mokslo populiarinimo knygos pirmoji premija už knygas „Įžymūs fizikai ir jų atradimai“ ir „Žaislai, žaidimai ir įdomūs bandymai“.
LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. vadovėlių aukštosioms mokykloms konkurso antroji premija už vadovėlį „Fizikos istorija“.

{/tabs}

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos